Stanovy

Poslání Sdružení Uživatelů a Technologů Okolo Lotusu – Sutol, o.s.

Sdružení Uživatelů a Technologů Okolo Lotusu – Sutol, o.s. je dobrovolným sdružením ve smyslu Zákona o sdružování občanů 83/1990 Sb. a jeho novely 68/1993 Sb. Základním posláním Sdružení Uživatelů a Technologů Okolo Lotusu – Sutol, o.s. je sdružovat vývojáře, správce a uživatele softwarových produktů provozovaných na platformě Lotus software, vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj, využití a propagaci produktů Lotus software, pořádat přednášky, odborné semináře, konference a vzdělávací akce pro své členy i širokou veřejnost.

Základní ustanovení

 1. Sdružení Uživatelů a Technologů Okolo Lotusu – Sutol, o.s. (dále jen ‘Sutol‘) je dobrovolné sdružení uživatelů softwarových produktů provozovaných na platformě Lotus software. Působí na území České republiky.
 2. Sutol je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze; sídlí na adrese V Olšinách 75, 100 00, Praha 10.
 3. V mezinárodní oblasti sdružení vystupuje pod názvem Czech Lotus Users‘ Group a užívá zkratky CLUG či SUTOL.

Činnosti a cíle sdružení

ČINNOSTI HLAVNÍ

 1. Sdružuje uživatele softwarových produktů provozovaných na platformě Lotus software v České republice.
 2. Spolupracuje s institucemi a organizacemi využívajícími produkty provozované na platformě Lotus software a obdobně zaměřenými skupinami.
 3. Podporuje nebo zadává vytváření programového vybavení pro softwarové produkty provozované na platformě Lotus software.
 4. Podporuje nebo přímo spolupracuje na vytváření archivů softwaru (zejména softwarových produktů Lotus software) a jejich údržbě.
 5. Napomáhá rozvoji a propagaci softwarových produktů Lotus software.
 6. Zajišťuje základní administrativu sdružení případně prostřednictvím síly či sil najímaných za úplatu.

ČINNOSTI VEDLEJŠÍ

 1. Pořádá školení, diskuse, exkurze, konference, sympozia a semináře. Vyvíjí expertní, publikační a vydavatelskou činnost.
 2. Provádí konzultační a poradenskou činnost pro softwarové produkty provozované na platformě Lotus software.

Členství ve Sdružení Uživatelů a Technologů Okolo Lotusu – Sutol, o.s.

 1. Sutol má své členy řádné, kolektivní a spolupracující.
 2. Řádným a spolupracujícím členem sdružení se může stát každý občan , který se přihlásí k myšlence poslání sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek.
 3. Kolektivním členem sdružení se může stát každá instituce nebo organizace, která se ztotožní s posláním sdružení, souhlasí se stanovami sdružení, podá příslušnou přihlášku a zaplatí příslušný členský příspěvek.
 4. Členské příspěvky se platí na kalendářní rok.
 5. Řádní, spolupracující i kolektivní členové jsou přijímáni usnesením výboru sdružení na základě přihlášky určující druh členství.
 6. Členem sdružení je každý, kdo je přijat za člena sdružení a plní řádně členské povinnosti.
 7. Členství v sdružení zaniká vystoupením ze sdružení nebo rozhodnutím výboru.
 8. Nezaplatí-li člen členský příspěvek na další období do 1. března příslušného kalendářního roku, členství ve sdružení mu zaniká.
 9. Všichni členové mají povinnost dodržovat stanovy a platit ve stanovené lhůtě příspěvky.

Organizační struktura Sutolu

 1. Nejvyšším orgánem sdružení je valné shromáždění řádných a zástupců kolektivních členů.
 2. Výkonným orgánem sdružení je výbor sdružení (dále jen „výbor“) volený v počtu 3 až 7 členů. Počet členů výboru musí být lichý. Výbor je volen a odvoláván valným shromážděním. Výbor musí svolávat valné shromáždění minimálně jednou ročně s přesahem maximálně tří měsíců do následujícího roku. Funkční období výboru je tříleté, členové výboru mohou být voleni opakovaně.
 3. Členem výboru může být pouze řádný člen sdružení.
 4. Informace o termínu, místu konání a navrhovaném programu valného shromáždění musí být zvěřejněna na WWW serveru sdružení a rozeslána všem členům sdružení elektronickou nebo papírovou poštou nejpozději 14 dní před navrhovaným termínem konání.
 5. Výbor sdružení je povinen svolat valné shromáždění na základě žádosti alespoň jedné třetiny hlasů všech členů sdružení s právem hlasovat na valném shromáždění. Žádost musí obsahovat program a seznam svolávajících členů.
 6. Výbor volí ze svého středu předsedu, který pověřuje jednotlivé členy vybranými úkoly tak, aby bylo respektována operativní a efektivní činnost sdružení.
 7. Ve výboru je možno dohodnout rozhodnutím výboru kratší funkční období předsedy, nejméně ale 1 rok.
 8. V rámci možností sdružení je možno proplácet nutné výdaje na činnost výboru i dalších členů.
 9. Výbor řídí sdružení v období mezi valnými shromážděními a za svou činnost je odpovědný valnému shromáždění.
 10. Minimálně jednou ročně dává výbor všem svým členům informaci o své činnosti a rámcových plánech do budoucna.
 11. Výbor je oprávněn nadpoloviční většinou hlasů výboru svolat z vážných důvodů vyjímečné valné shromáždění i více než 1x do roka.
 12. Za sdružení jedná jeho předseda nebo předsedou pověřený člověk.
 13. Výbor řeší veškeré otázky na zasedání výboru. Z tohoto zasedání je nutno pořídit zápis, který podepisuje člen pověřený jeho zpracováním a předseda.
 14. Kontrolními orgány sdružení jsou nejvýše 3 revizoři volení valným shromážděním.
 15. O závažných otázkách valné shromáždění hlasuje. Právo hlasovat mají řádní členové a pověření zástupci kolektivních členů, jejichž hlas má váhu 3. Není-li výslovně stanoveno jinak, rozhoduje 30 minut po zahájení řádně svolané schůze prostá většina hlasů. Jeho rozhodnutí jsou pro výbor sdružení závazná.
 16. Se ztrátou členství ve sdružení přestává člen být také členem všech orgánů sdružení, ve kterých pracoval.

Práva člena sdružení

 1. Na vyžádání a dle možností sdružení získat přístup k volně šiřitelným softwarovým produktům šířených v rámci sdružení nebo sítě Internet.
 2. Přednostní právo se účastnit konferencí a obdobných akcí pořádaných sdružením.
 3. Možnost publikovat články v rámci případné publikační činnosti sdružení.
 4. Přednostní právo na získání publikací nebo materiálů vzniklých činností sdružení.
 5. Řádní a kolektivní členové mají právo na slevy při získávání těchto produktů, jsou-li slevy stanoveny.
 6. Řádní členové a zástupci kolektivních členů mají právo hlasovat na valném shromáždění členů sdružení.
 7. Zástupce kolektivního člena má právo hlasovat na valném shromáždění s váhou tři hlasy.
 8. Řádný člen má právo být volen do výboru sdružení.
 9. Všichni členové mají právo být pravidelně (alespoň jednou ročně) informováni o činnosti sdružení.
 10. Spolupracující člen má všechna výše uvedená práva kromě těch, která jsou explicitně vyhrazena řádným nebo kolektivním členům.

Povinnosti člena sdružení

 1. Platit členský příspěvek ve výši a době stanovené valným shromážděním.
 2. Informovat správce databáze členů sdružení tak, aby tato databáze byla stále aktuální.
 3. Informovat o důležitých skutečnostech (odjinud než ze sdružení) výbor.
 4. Povinností řádného a kolektivního člena je navíc propagovat vhodně softwarové produkty provozované na platformě Lotus software.
 5. Kolektivní člen je povinen umožnit svým zaměstnancům nebo členům přístup k informacím získaných za dobu členství ve sdružení.
 6. Spolupracující člen má všechny výše uvedené povinnosti kromě těch, které jsou explicitně vyhrazeny řádným nebo kolektivním členům.

Hospodaření sdružení

 1. Hospodářská činnost sdružení je zajišťována:
  • z příspěvků členů,
  • z výtěžku z vedlejších činností vykonávaných sdružením,
  • z darů a odkazů.
 2. Za finanční hospodaření sdružení zodpovídá výbor sdružení, dispoziční právo s účty má předseda sdružení, který podle svého uvážení může toto dispoziční právo udělit i dalším členům výboru na dobu určitou, nejdéle však do konce svého funkčního období a funkčního období příslušného výboru. Výbor zpravidla pověřuje svého člena (hospodáře), aby pomáhal předsedovi s hospodářskou agendou a případně s řízením práce kvalifikované externí síly, pověřené péčí o účetní doklady sdružení. Ve věcech finančních zodpovídá výboru za využívání bankovních účtů předseda sdružení, a to vždy v příslušném funkčním období.
 3. Zpráva o hospodaření se předkládá pravidelně jednou ročně členstvu, zpravidla na valném shromáždění sdružení.
 4. Výši členských příspěvků v dalším roce navrhuje výbor a schvaluje valné shromáždění sdružení. Neproběhne-li hlasování nebo nedojde-li ke schválení nové výše členských příspěvků, zůstávají tyto údaje stejné jako v předchozím období. Výše členských příspěvků se zanáší do přílohy stanov.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy sdružení je možno změnit pouze na základě hlasování valného shromáždění, pokud se pro změnu vysloví více než dvě třetiny odevzdaných hlasů řádných a kolektivních členů sdružení.
 2. Sdružení zaniká usnesením valného shromáždění, vysloví-li se pro tento návrh alespoň dvě třetiny všech členů. Všechen majetek, který zůstane po likvidaci, bude odevzdán orgánům určeným usnesením valného shromáždění o likvidaci.